Dybdelæring med digital støtte

Dypere læring betyr at elevene skal forstå det viktigste i fagene, og kunne overføre læring fra ett fag til et annet. For å lykkes, må eleven må ta en aktiv rolle i egen læring ved å:

 • koble nytt stoff til tidligere læring
 • bruke ulike læringsstrategier
 • jobbe med begreper/nøkkelord
 • gjøre egne valg
 • løse åpne oppgaver
 • reflektere alene og sammen med andre
 • formulere spørsmål
 • medvirke
 • søke svar og uttrykke forståelse
 • samarbeide
 • tenke kritisk
 • reflektere over egen forståelse og læring

For å motivere elevene til å lære og forstå, er det viktig at det de lærer oppleves relevant og meningsfylt, også for videre utdanning/yrke. Det digitale har inntatt både privatliv og arbeidsliv, og det er derfor vår oppgave å lære elevene å ta i bruke dette verktøyet på en hensiktsmessig og faglig måte. Det digitale verktøyet skal derfor settes inn i en pedagogisk sammenheng og brukes til å understøtte elevenes arbeid.

Dybdelæring med digital støtte

Besøk av medlem av Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget – Torstein Tvedt Solberg (AP)