PALS

Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling (PALS)

Et trygt læringsmiljø kjennetegnes av tydelige forventninger til sosiale og skolefaglige kompetansemål og positiv atferd. PALS utvikler og bygger et godt læringsmiljø for alle skolens elever, ansatte, ledelse og foreldre gjennom positiv handling og deltakelse.

PALS er en norsk tilpasning av de skoleomfattende modellene for SW_PBIS (School-Wide Positive Behavioral Intervention and Support) som bl.a. er utviklet ved Universitetet i Oregon. Modellen er videreutviklet og tilpasset norske forhold av Atferdssenteret.

Den er basert på forskning og kunnskap om hvilke tiltak som er virksomme for å fremme et trygt læringsmiljø og sosial og skolefaglig kompetanse hos elevene. Les mer om forskningen.

Modellen har også som målsetting å øke de ansattes kompetanse gjennom å utvikle skolen som en lærende organisasjon. De ansatte får grunnleggende opplæring i universelle forebyggende tiltak som kommer alle elevene til gode. I tillegg får de opplæring i individuelle tiltak for de elevene som trenger ekstra sosial eller skolefaglig opplæring og støtte.

Hva er PALS?

PALS er en skoleomfattende innsatsmodell. Den består av systematiske og effektive forebyggingstiltak som retter positiv oppmerksomhet mot alle skolens elever. Alle ansatte legger vekt på positiv involvering og oppmuntring, og de gir forutsigbare reaksjoner på negativ atferd.

Tiltakene bidrar til å redusere antall elever med atferdssproblemer og fremmer god sosial og skolefaglig læring.

Elever som ikke nyttiggjør seg universelle forebyggende tiltak, blir tidlig identifisert slik at de raskt kan få tilpassede støttetiltak. Ofte er det bare noe få elever som står for en stor andel av skolens atferdsproblemer. Likevel kan disse påvirke hele skolens læringsmiljø negativt.

PALS vurdert av UngSinn

UngSinnpanelet klassifiserer PALS som «et funksjonelt virksomt tiltak på evidensnivå 3». UngSinn finner at PALS er «godt beskrevet gjennom flere norske og internasjonale fagartikler, i en egen fagbok og i bokkapitler i tillegg til at det er mye litteratur om den amerikanske PBIS». En finner videre at «det er en logisk sammenheng mellom målsettinger, metodevalg og målgruppe», og at «mekanismene man i PALS antar fører til mindre atferdsproblemer, positive atferdsmønstre og et godt læringsmiljø er forankret i psykologisk og pedagogisk teori og empiri».

PALS på Norheim skole

Norheim skole skal være en trygg og forutsigbar læringsarena.Elevene skal vite hva som forventes av dem gjennom klare regler og tydelige voksne, som gir ros og oppmuntring, men også håndhever konsekvenser av negative handlinger.

Vær mot andre slik du vil at andre skal være mot deg !

 • Vis respekt
 • Vis ansvar
 • Vis omsorg

Hvordan er PALS bygd opp?

Målsettingen i PALS oppnås gjennom programmets fire hoveddeler som samlet bidrar til å styrke de ansattes kompetanse og fremme skolens egen kapasitet til å arbeide systematisk:

Gjennom opplæring, veiledning og støtte til både elever og ansatte organiseres arbeidet på tre nivåer i en innsatspyramide:

Prinsipper i ferdighetstrening:

 • Gode beskjeder
 • Tydelige forventninger, små steg
 • Fokus på det som er bra!
 • Ros, oppmuntring, belønning
 • Gode spørsmål ,- problemløsning
 • Øvelse og rollespill
 • Kontroll av egne negative følelser

Forhånsdefinerte kjerne- og støttekomponenter gir handling og forståelse til innsatspyramidens tre nivåer i og utenfor undervisningsrommet. Samtidig med å støtte utvikling av positiv atferd og sosial kompetanse for elever med problematferd, vektlegges positiv oppmerksomhet og anerkjennelse (ros).

Kjernekomponenter:

 • Oppmuntring, ros, belønning
 • Positiv involvering
 • Håndtere problematferd
 • Tilsyn og oppfølging
 • Problemløsing

Støttekomponenter:

 • Definere regler og forventninger
 • Innlæring av regler, forventet atferd (sosiale ferdigheter)
 • Effektive og gode beskjeder
 • Regulering av følelser
 • Kartlegging og vurdering

Hva har vi gjort til nå på Norheim skole?

 • Kommet frem til en overordnet målsetting.
 • Definert regler og forventninger (Laget regelmatrise)
 • Laget undervisningsplaner for innøving av regler og forventninger.
 • Laget årshjul for innøving av regler og forventnnger.
 • Laget forslag til belønningssystem for alle klassene
 • Utarbeidet prosedyre for hvordan vi gir gode og effektive beskjeder.
 • Definert hva vi mener med mer – og mindre alvorlig problematferd.
 • Utarbeidet en prosedyre for hvordan vi håndterer problematferd.
 • Derfinert noen milde, forutsigbare konsekvenser.
 • Skolert alle skolens ansatte.
 • PALS har stort fokus på sosial kompetanse og ferdighetstrening.

Les mer på NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge sine sider: https://www.nubu.no/informasjon-om-pals-modellen/