SFO

Sist oppdatert 9. januar 2020 09:07

Direkte telefon til SFO: 52814808

Skolefritidsordningen (SFO) er et frivillig omsorgs. og fritidstilbud som blir gitt ved skolene for barn i 1. – 4. klasse. Karmøy kommune står som eier, men det er rektor ved den enkelte skole som er administrativ og faglig leder for SFO. I tillegg er det satt av tid til miljøarbeider for å koordinere ordningen.

Påmelding

Foresatte melder barnet på den enkelte skoles SFO. Fristen for påmelding er 15. februar. Påmeldingen skjer elektronisk via Visma Flyt Skole – https://skole.visma.com/karmoy

Alle som sender påmelding innen fristen er garantert plass. Dersom en trenger hjelp til den elektroniske påmeldingen, kan skolen kontaktes.

Etter at påmeldingsfristen er gått ut, må det søkes om plass. Da er en avhengig av at det er ledig plass ved den aktuelle SFO. Dersom det er fullt, må barnet stå på venteliste. Søknad om plass etter påmeldingsfristen skal også skje elektronisk.

INFORMASJON OM SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2020-2021

Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid for 1. – 4. trinn og for barn med særskilte behov til og med 7. trinn. Barnet beholder plassen til det er ferdig med 4.trinn eller til plassen sies opp skriftlig og oppsigelsestiden har gått ut. Oppsigelsestiden er to måneder. Ved flytting til en annen skole i kommunen vil plassen ved SFO følge med.

Utgiftene til skolefritidsordningen dekkes gjennom egenbetaling fra foresatte. Betalingssatsene blir fastsatt av kommunestyret, og det kreves betaling for 11. mnd. i året. Det gis søskenmoderasjon i skolefritidsordningen med 50 % på gjeldende satser fra og med barn nummer to. Barna må ha samme bostedsadresse i folkeregisteret for å få denne moderasjonen. Søkere med bruttoinntekt under 3G kan søke om redusert foreldrebetaling. Barn med særskilte behov 5. – 7. trinn har friplass.

Kommunen har to ulike tilbud:
A. 07.00 – 16.30
B. 07.00 – 15.00

Det er i tillegg mulig å ha halv plass på begge disse tilbudene. Man har da tilbud ved SFO tre dager en uke og to dager den neste uken. Skolefritidstilbudet i kommunen er stengt i perioden f.o.m. 15. juli t.o.m. 14. august hvert år. I ferieperioder kan to eller flere av skolefritidsordningene blir slått sammen for å utnytte kapasiteten på en best mulig måte. Skolefritidsordningen har 5 planleggingsdager i løpet av skoleåret.

SFO er stengt på jul- og nyttårsaften, og stenger klokken 12:00 onsdag før skjærtorsdag. I tillegg kan SFO være stengt inntil fem kurs/planleggingsdager i løpet av året.

Priser

Plasstype Pris
Hel plass til kl. 15.00 2 162
Delt plass til kl. 15.00 1 080
Hel plass til kl. 16.30 2 903
Delt plass til kl. 16.30 1 453

Prisen inkluderer opphold i alle skolens ferier.

Åpningstider

SFO åpner klokken 07:00, er lukket i undervisningstiden for 1. – 4. klasse, åpner igjen når undervisningstiden er over, og stenger klokken 16:30.

Det er viktig at åpnings- og ikke minst stengetiden klokken 16:30 blir respektert.

For at de ansatte til enhver tid skal ha oversikt over hvor mange barn som er til stede i SFO, må barna gi beskjed om at de er kommet om morgenen, selv om de oppholder seg ute. Det er også svært viktig at ingen går hjem uten at de ansatte vet om det.

Endring av vedtekter og betalingssatser

Det er kommunestyret som fastsetter vedtekter og betalingssatsene for SFO. Kommunestyret kan til enhver tid endre disse. Hovedutvalg oppvekst- og kultur kan gjøre nødvendige endringer i vedtektene som ikke fører til vesentlige økonomiske konsekvenser.

Vedtekter for skolefritidsordningen i Karmøy kommune

Skolefritidsordning (SFO)